Język, kultura, komunikacja. Angielski dla maturzystów.

Zapraszamy uczniów klas maturalnych na kurs przygotowawczy do matury z języka angielskiego. Każdy uczeń potrzebuje poczuć się pewniej przed egzaminem: powtórzyć materiał, przećwiczyć zagadnienia kłopotliwe, uzupełnić wiedzę, poddać swoje umiejętności językowe ocenie niezależnego eksperta. W Instytucie Anglistyki wiemy, jak uczyć i jak sprawdzać znajomość języka obcego. Mamy za sobą wieloletnie doświadczenie i dysponujemy fachową kadrą.

Kurs maturalny składa się z siedmiu modułów, wszystkie moduły prowadzone są przez naszych pracowników i doktorantów. Zapraszamy!

Struktura kursu maturalnego z języka angielskiego

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z formatem maturalnego egzaminu pisemnego i ustnego z języka angielskiego  na poziomie podstawowym (PP)  i rozszerzonym (PR), obowiązujących w roku szk. 2017/18,  zaznajomienie uczestników ze strategiami rozwiązywania testów maturalnych oraz ćwiczenie i poszerzanie umiejętności językowych, wymaganych na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. Chodzi tu np. o:

 1. a) doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu,
 2. b) doskonalenie wymowy angielskiej oraz umiejętności prowadzenia rozmowy w języku angielskim na potrzeby egzaminacyjne,
 3. c) poszerzanie umiejętności rozumienia tekstów pisanych,
 4. d) doskonalenie umiejętności poprawnego konstruowania wypowiedzi pisemnej w zakresie właściwym odpowiednio dla poziomu podstawowego i rozszerzonego,
 5. e) wzbogacanie słownictwa i struktur gramatycznych oraz doskonalenie umiejętności wykorzystania ich do celów egzaminacyjnych,
 6. f) rozwijanie wrażliwości kulturowej uczestników kursu,
 7. g) doskonalenie umiejętności rozwiązywania testów maturalnych.

Zajęcia odbywać się będą w blokach tematycznych:

 1. Rozumienie ze słuchu: praca nad poprawą umiejętności rozumienia słowa mówionego w naturalnym kontekście, elementy fonetyki angielskiej, przegląd typowych technik stosowanych przy konstruowaniu pytań w zadaniach rozumienia ze słuchu, ćwiczenia praktyczne o różnym stopniu zaawansowania (poziom podstawowy: 4 godziny / poziom rozszerzony: 4 godziny).
 1. Mówienie: przegląd słownictwa i typowych konstrukcji gramatycznych, właściwych dla sytuacji komunikacyjnych, z którymi uczeń może się spotkać na ustnym egzaminie maturalnym, stosowanie strategii, które pomagają osiągnąć sukces w rozmowie,  elementy wymowy angielskiej  z uwzględnieniem aspektów trudnych dla Polaków, ćwiczenia praktyczne  (poziom podstawowy: 4 godziny / poziom rozszerzony: 4 godziny).
 1. Rozumienie tekstów pisanych: przegląd strategii i technik ułatwiających zrozumienie tekstu pisanego, analiza typowych schematów zadań maturalnych na czytanie ze zrozumieniem, omówienie typów tekstów do czytania – wprowadzenie do analizy tekstu literackiego, elementy kultury krajów angielskiego obszaru językowych w zakresie ułatwiającym odbiór tekstu pisanego (poziom podstawowy: 8 godzin / poziom rozszerzony: 10 godzin).
 1. Wypowiedź pisemna: ćwiczenia słownikowe, gramatyczne, stylistyczne, właściwe dla tekstu użytkowego (poziom podstawowy) i argumentacyjnego (poziom rozszerzony), techniki konstruowania różnych form wypowiedzi pisemnych, ćwiczenia praktyczne w zakresie spójności tekstu, stosowności kulturowej, logiki wypowiedzi (poziom podstawowy: 8 godzin / poziom rozszerzony 10 godzin).
 1. Repetytorium gramatyczno-leksykalne z elementami składni porównawczej polsko-angielskiej: omówienie charakterystycznych dla testu maturalnego zjawisk i konstrukcji gramatycznych, przegląd typowych kategorii błędów popełnianych przez Polaków, ćwiczenia utrwalające ( poziom podstawowy: 6 godzin / poziom rozszerzony:
  8 godzin).
 1. Wiedza o teście językowym: podstawowe informacje o konstrukcji testu językowego i skutecznych sposobach rozwiązywania zadań testowych – przykładowe analizy (poziom podstawowy: 2 godziny /  poziom rozszerzony: 4 godziny).
 1. Analiza kompletnych arkuszy maturalnych (zadań testowych), z uwzględnieniem problemów zgłaszanych w czasie zajęć (poziom podstawowy: 8 godzin / poziom rozszerzony: 10 godzin).

Liczebność grupy:  12-14 osób

Liczba godzin:

poziom podstawowy: 60 godzin

poziom rozszerzony: 72 godziny